Happy Thanksgiving from the Tiki God – Wordless Wednesday

Brent H. (NDD#146) (8 Posts)


 

Tiki Shrug - Disney's Polynesian Resort